skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Piqued Chinese Dean Throws Down the Gauntlet

Xin, H.

Science, 09/09/2011, Vol.333(6048), pp.1368-1368 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.333.6048.1368

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Piqued Chinese Dean Throws Down the Gauntlet
  • Tác giả: Xin, H.
  • Là 1 phần của: Science, 09/09/2011, Vol.333(6048), pp.1368-1368
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.333.6048.1368

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...