skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Optical Control of Protein Activity by Fluorescent Protein Domains

Zhou, X. X. ; Chung, H. K. ; Lam, A. J. ; Lin, M. Z.

Science, 11/09/2012, Vol.338(6108), pp.810-814 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1226854

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Optical Control of Protein Activity by Fluorescent Protein Domains
  • Tác giả: Zhou, X. X. ; Chung, H. K. ; Lam, A. J. ; Lin, M. Z.
  • Là 1 phần của: Science, 11/09/2012, Vol.338(6108), pp.810-814
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1226854

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...