skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

New Genes in Drosophila Quickly Become Essential

Chen, S. ; Zhang, Y. E. ; Long, M.

Science, 12/17/2010, Vol.330(6011), pp.1682-1685 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1196380

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    New Genes in Drosophila Quickly Become Essential
  • Tác giả: Chen, S. ; Zhang, Y. E. ; Long, M.
  • Là 1 phần của: Science, 12/17/2010, Vol.330(6011), pp.1682-1685
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1196380

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...