skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Crystal Structure of Human Adenovirus at 3.5 Å Resolution

Reddy, Vijay S ; Natchiar, S. Kundhavai ; Stewart, Phoebe L ; Nemerow, Glen R; Argonne National Lab. (Anl), Argonne, Il (United States). Advanced Photon Source (APS) (Corporate Author)

Science, 27 September 2010, Vol.329(8, 2010) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0193-4511 ; DOI: 10.1126/science.1187292

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...