skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An Interaction Model for Visualizations Beyond The Desktop

Jansen, Yvonne ; Dragicevic, Pierre

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 12/2013, Vol.19(12), pp.2396-2405 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TVCG.2013.134

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    An Interaction Model for Visualizations Beyond The Desktop
  • Tác giả: Jansen, Yvonne ; Dragicevic, Pierre
  • Là 1 phần của: IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 12/2013, Vol.19(12), pp.2396-2405
  • Số nhận dạng: ISSN: 1077-2626 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TVCG.2013.134

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...