skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The World is Not Flat: Shape-Changing User Interfaces An Interview with Anne Roudaut, Kasper Hornbæk, and Hiroshi Ishii

Schmidt, Albrecht

IEEE Pervasive Computing, 10/2017, Vol.16(4), pp.47-49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-1268 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MPRV.2017.3971122

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    The World is Not Flat: Shape-Changing User Interfaces An Interview with Anne Roudaut, Kasper Hornbæk, and Hiroshi Ishii
  • Tác giả: Schmidt, Albrecht
  • Là 1 phần của: IEEE Pervasive Computing, 10/2017, Vol.16(4), pp.47-49
  • Số nhận dạng: ISSN: 1536-1268 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MPRV.2017.3971122

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...