skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Knowledge sharing, intellectual capital and firm performance

Wang, Zhining ; Wang, Nianxin ; Liang, Huigang

Management Decision, 03/11/2014, Vol.52(2), pp.230-258 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-1747 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/MD-02-2013-0064

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Knowledge sharing, intellectual capital and firm performance
  • Tác giả: Wang, Zhining ; Wang, Nianxin ; Liang, Huigang
  • Là 1 phần của: Management Decision, 03/11/2014, Vol.52(2), pp.230-258
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0025-1747 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/MD-02-2013-0064

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...