skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

First carrot, then stick: how the adaptive hybridization of incentives promotes cooperation

Chen, X. ; Sasaki, T. ; Brannstrom, A. ; Dieckmann, U.

Journal of The Royal Society Interface, 01/06/2015, Vol.12(102), pp.20140935-20140935 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1742-5689 ; E-ISSN: 1742-5662 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1098/rsif.2014.0935

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    First carrot, then stick: how the adaptive hybridization of incentives promotes cooperation
  • Tác giả: Chen, X. ; Sasaki, T. ; Brannstrom, A. ; Dieckmann, U.
  • Là 1 phần của: Journal of The Royal Society Interface, 01/06/2015, Vol.12(102), pp.20140935-20140935
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 1742-5689 ; E-ISSN: 1742-5662 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1098/rsif.2014.0935

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...