skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Short inverted repeats contribute to localized mutability in human somatic cells

Zou, Xueqing ; Morganella, Sandro ; Glodzik, Dominik ; Davies, Helen ; Li, Yilin ; Stratton, Michael R. ; Nik-Zainal, Serena

Nucleic Acids Research, 11/02/2017, Vol.45(19), pp.11213-11221 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-1048 ; E-ISSN: 1362-4962 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/nar/gkx731

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...