skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ensembl 2012

Flicek, P. ; Amode, M. R. ; Barrell, D. ; Beal, K. ; Brent, S. ; Carvalho-Silva, D. ; Clapham, P. ; Coates, G. ; Fairley, S. ; Fitzgerald, S. ; Gil, L. ; Gordon, L. ; Hendrix, M. ; Hourlier, T. ; Johnson, N. ; Kahari, A. K. ; Keefe, D. ; Keenan, S. ; Kinsella, R. ; Komorowska, M. ; Koscielny, G. ; Kulesha, E. ; Larsson, P. ; Longden, I. ; Mclaren, W. ; Muffato, M. ; Overduin, B. ; Pignatelli, M. ; Pritchard, B. ; Riat, H. S. ; Ritchie, G. R. S. ; Ruffier, M. ; Schuster, M. ; Sobral, D. ; Tang, Y. A. ; Taylor, K. ; Trevanion, S. ; Vandrovcova, J. ; White, S. ; Wilson, M. ; Wilder, S. P. ; Aken, B. L. ; Birney, E. ; Cunningham, F. ; Dunham, I. ; Durbin, R. ; Fernandez-Suarez, X. M. ; Harrow, J. ; Herrero, J. ; Hubbard, T. J. P. ; Parker, A. ; Proctor, G. ; Spudich, G. ; Vogel, J. ; Yates, A. ; Zadissa, A. ; Searle, S. M. J.

Nucleic Acids Research, 01/01/2012, Vol.40(D1), pp.D84-D90 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-1048 ; E-ISSN: 1362-4962 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/nar/gkr991

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...