skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Gravitational Instability of an Infinite Homogeneous Rotating Viscous Medium in the Presence of a Magnetic Field

Stephenson, G.

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 05/01/1961, Vol.122(5), pp.455-459 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0035-8711 ; E-ISSN: 1365-2966 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/mnras/122.5.455

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    The Gravitational Instability of an Infinite Homogeneous Rotating Viscous Medium in the Presence of a Magnetic Field
  • Tác giả: Stephenson, G.
  • Là 1 phần của: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 05/01/1961, Vol.122(5), pp.455-459
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0035-8711 ; E-ISSN: 1365-2966 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/mnras/122.5.455

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...