skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Dystrophin-deficiency increases the susceptibility to doxorubicin-induced cardiotoxicity

Deng, Shiwei ; Kulle, Bettina ; Hosseini, Mehdi ; Schlüter, Gregor ; Hasenfuss, Gerd ; Wojnowski, Leszek ; Schmidt, Albrecht

European Journal of Heart Failure, 2007, Vol. 9(10), pp.986-994 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1388-9842 ; E-ISSN: 1879-0844 ; DOI: 10.1016/j.ejheart.2007.07.016

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...