skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

P2644The Surgery after Stent (SAS) Registry: a gender-based analysis on clinical outcomes in women undergoing cardiac and non-cardiac surgery

Collaku, E ; Trabattoni, D ; Savonitto, S ; Musumeci, G ; Calchera, I ; Lettino, M ; Molfese, M ; Piatti, L ; Tarantini, G ; Piccaluga, E ; Oltrona Visconti, L ; Ferlini, M ; Caporale, R ; Masiero, G ; Rossini, R

European Heart Journal, 08/01/2018, Vol.39(suppl_1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-668X ; E-ISSN: 1522-9645 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/eurheartj/ehy565.P2644

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...