skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Screening Under Scrutiny

Fletcher, R. H.

American Journal of Epidemiology, 07/15/2011, Vol.174(2), pp.127-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9262 ; E-ISSN: 1476-6256 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/aje/kwr080

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Screening Under Scrutiny
  • Tác giả: Fletcher, R. H.
  • Chủ đề: Medicine ; Public Health
  • Là 1 phần của: American Journal of Epidemiology, 07/15/2011, Vol.174(2), pp.127-128
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0002-9262 ; E-ISSN: 1476-6256 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/aje/kwr080

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...