skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Paul Quigley. Shifting Grounds: Nationalism and the American South, 1848–1865.

Sheehan-Dean, Aaron

The American Historical Review, 10/01/2012, Vol.117(4), pp.1219-1219 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/ahr/117.4.1219

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Paul Quigley. Shifting Grounds: Nationalism and the American South, 1848–1865.
  • Tác giả: Sheehan-Dean, Aaron
  • Chủ đề: History & Archaeology
  • Là 1 phần của: The American Historical Review, 10/01/2012, Vol.117(4), pp.1219-1219
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/ahr/117.4.1219

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...