skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Ageless Indies. Raymond Kennedy

Vandenbosch, Amry

American Journal of Sociology, 01/1943, Vol.48(4), pp.528-529 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9602 ; E-ISSN: 1537-5390 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1086/219239

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    The Ageless Indies. Raymond Kennedy
  • Tác giả: Vandenbosch, Amry
  • Là 1 phần của: American Journal of Sociology, 01/1943, Vol.48(4), pp.528-529
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0002-9602 ; E-ISSN: 1537-5390 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1086/219239

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...