skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Beyond methodological nationalism, but where to for the study of regional governance?

Hameiri, Shahar

Australian Journal of International Affairs, 09/2009, Vol.63(3), pp.430-441 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/10357710903104885

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Beyond methodological nationalism, but where to for the study of regional governance?
  • Tác giả: Hameiri, Shahar
  • Là 1 phần của: Australian Journal of International Affairs, 09/2009, Vol.63(3), pp.430-441
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/10357710903104885

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...