skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Pseudosarcoma of the Skin

Finlay-Jones, L.R. ; Nicoll, P. ; Ten Seldam, R.E.J.

Pathology, 1971, Vol.3(3), pp.215-222 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00313025 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00313027109073736

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Pseudosarcoma of the Skin
  • Tác giả: Finlay-Jones, L.R. ; Nicoll, P. ; Ten Seldam, R.E.J.
  • Là 1 phần của: Pathology, 1971, Vol.3(3), pp.215-222
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 00313025 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00313027109073736

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...