skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Nationalism, (Dis)simulation, and the Politics of Science in Québec's Forest Crisis

Nobert, Sébastien

Annals of the Association of American Geographers, 11/2013, Vol.103(6), pp.1332-1347 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5608 ; E-ISSN: 1467-8306 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00045608.2013.832106

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Nationalism, (Dis)simulation, and the Politics of Science in Québec's Forest Crisis
  • Tác giả: Nobert, Sébastien
  • Là 1 phần của: Annals of the Association of American Geographers, 11/2013, Vol.103(6), pp.1332-1347
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0004-5608 ; E-ISSN: 1467-8306 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00045608.2013.832106

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...