skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Systems-Level Overview of Host Protein Phosphorylation During Shigella flexneri Infection Revealed by Phosphoproteomics

Schmutz, C. ; Ahrne, E. ; Kasper, C. A. ; Tschon, T. ; Sorg, I. ; Dreier, R. F. ; Schmidt, A. ; Arrieumerlou, C.

Molecular & Cellular Proteomics, 10/01/2013, Vol.12(10), pp.2952-2968 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1535-9476 ; E-ISSN: 1535-9484 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1074/mcp.M113.029918

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...