skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Forkhead Box M1 Transcription Factor Is Essential for Embryonic Development of Pulmonary Vasculature

Kim, Il-Man ; Ramakrishna, Sneha ; Gusarova, Galina A. ; Yoder, Helena M. ; Costa, Robert H. ; Kalinichenko, Vladimir V.

Journal of Biological Chemistry, 06/10/2005, Vol.280(23), pp.22278-22286 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9258 ; E-ISSN: 1083-351X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1074/jbc.M500936200

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...