skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Comment on “Stable isotope fractionation of chlorine during the precipitation of single chloride minerals” by Luo, C.-g., Xiao, Y.-k., Wen, H.-j., Ma, H.-z., Ma, Y.-q., Zhang, Y.-l., Zhang, Y.-x. and He, M.-y. [Applied Geochemistry 47 (2014) 141–149]

Eggenkamp, H.G.M

Applied Geochemistry, March 2015, Vol.54, pp.111-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0883-2927 ; E-ISSN: 1872-9134 ; DOI: 10.1016/j.apgeochem.2014.11.018

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...