skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Reduced axonal localization of a Caps2 splice variant impairs axonal release of BDNF and causes autistic-like behavior in mice

Sadakata, T. ; Shinoda, Y. ; Oka, M. ; Sekine, Y. ; Sato, Y. ; Saruta, C. ; Miwa, H. ; Tanaka, M. ; Itohara, S. ; Furuichi, T.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 12/18/2012, Vol.109(51), pp.21104-21109 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1210055109

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...