skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Rockefeller, Carnegie, and the limits of American hegemony in the emergence of Australian international studies

Cotton, James

International Relations of the Asia-Pacific, 2012, Vol. 12(1), pp.161-192 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1470-482X ; E-ISSN: 1470-4838 ; DOI: 10.1093/irap/lcr017

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...