skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Tinea Barbae: Man and Boxer

New England Journal of Medicine, 07/23/1998, Vol.339(4), pp.272-272 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793 ; E-ISSN: 1533-4406 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1056/NEJM199807233390415

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Tinea Barbae: Man and Boxer
  • Là 1 phần của: New England Journal of Medicine, 07/23/1998, Vol.339(4), pp.272-272
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0028-4793 ; E-ISSN: 1533-4406 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1056/NEJM199807233390415

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...