skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Training and assessment of upper limb motor function with a robotic exoskeleton in chronic stroke patients

Chisari, C ; Frisoli, A ; Sotgiu, E ; Procopio, C ; Bertolucci, F ; Bergamasco, M ; Rossi, B

Gait & Posture, August 2014, Vol.40, pp.S27-S28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0966-6362 ; E-ISSN: 1879-2219 ; DOI: 10.1016/j.gaitpost.2014.05.055

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...