skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Un modèle probabiliste pour la détection de l’incertitude dans le langage naturel

Jean, Pierre-Antoine ; Harispe, Sébastien ; Ranwez, Sylvie ; Bellot, Patrice ; Montmain, Jacky

Document numérique, 21 December 2016, Issue 2, pp.53-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1279-5127 ; E-ISSN: 1963-1014

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...