skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Synchrotron X ray sources in the Earth sciences

Sutton, Stephen R. ; Rivers, Mark L. ; Smith, Joseph V. ; Brown, Gordon E. ; Jones, Keith W.

Eos, Transactions American Geophysical Union, 1988, Vol.69(52), p.1666

ISSN: 0096-3941 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1029/88EO01258

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...