skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Synthesis of Cationic N-Heterocyclic Carbene Lanthanide Bromide and the Influence of N-Heterocyclic Carbene and Lanthanide Metals

Yao, Haisheng ; Zhang, Jinguo ; Zhang, Yong ; Sun, Hongmei ; Shen, Qi

Organometallics, 11/22/2010, Vol.29(22), pp.5841-5846 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0276-7333 ; E-ISSN: 1520-6041 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1021/om100562q

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Synthesis of Cationic N-Heterocyclic Carbene Lanthanide Bromide and the Influence of N-Heterocyclic Carbene and Lanthanide Metals
  • Tác giả: Yao, Haisheng ; Zhang, Jinguo ; Zhang, Yong ; Sun, Hongmei ; Shen, Qi
  • Là 1 phần của: Organometallics, 11/22/2010, Vol.29(22), pp.5841-5846
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0276-7333 ; E-ISSN: 1520-6041 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1021/om100562q

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...