skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Photoactive Complexes with Earth-Abundant Metals

Wenger, Oliver S

Journal of the American Chemical Society, 24 October 2018, Vol.140(42), pp.13522-13533 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1520-5126 ; PMID: 30351136 Version:1 ; DOI: 10.1021/jacs.8b08822

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...