skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Experimental Approaches to Vote-Counting Theory in Nominating Choice

David, Paul T.

American Political Science Review, 09/1962, Vol.56(3), pp.673-676 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554 ; E-ISSN: 1537-5943 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0003055400078278

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Experimental Approaches to Vote-Counting Theory in Nominating Choice
  • Tác giả: David, Paul T.
  • Chủ đề: Political Science
  • Là 1 phần của: American Political Science Review, 09/1962, Vol.56(3), pp.673-676
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0003-0554 ; E-ISSN: 1537-5943 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0003055400078278

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...