skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The center of attention: Metamers, sensitivity, and bias in the emergent perception of gaze

Sweeny, Timothy D. ; Whitney, David

Vision Research, 02/2017, Vol.131, C, pp.67-74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00426989 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.visres.2016.10.014

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    The center of attention: Metamers, sensitivity, and bias in the emergent perception of gaze
  • Tác giả: Sweeny, Timothy D. ; Whitney, David
  • Là 1 phần của: Vision Research, 02/2017, Vol.131, C, pp.67-74
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 00426989 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.visres.2016.10.014

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...