skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Racial bias is associated with ingroup death rate for Blacks and Whites: Insights from Project Implicit

Leitner, Jordan B. ; Hehman, Eric ; Ayduk, Ozlem ; Mendoza-Denton, Rodolfo

Social Science & Medicine, 12/2016, Vol.170, C, pp.220-227 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02779536 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2016.10.007

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Racial bias is associated with ingroup death rate for Blacks and Whites: Insights from Project Implicit
  • Tác giả: Leitner, Jordan B. ; Hehman, Eric ; Ayduk, Ozlem ; Mendoza-Denton, Rodolfo
  • Là 1 phần của: Social Science & Medicine, 12/2016, Vol.170, C, pp.220-227
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 02779536 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2016.10.007

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...