skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Bridging the gap between a behavioural formal description technique and a user interface description language: Enhancing ICO with a graphical user interface markup language

Barboni, Eric ; Martinie, Célia ; Navarre, David ; Palanque, Philippe ; Winckler, Marco

Science of Computer Programming, 06/2014, Vol.86, C, pp.3-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01676423 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.scico.2013.04.001

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Bridging the gap between a behavioural formal description technique and a user interface description language: Enhancing ICO with a graphical user interface markup language
  • Tác giả: Barboni, Eric ; Martinie, Célia ; Navarre, David ; Palanque, Philippe ; Winckler, Marco
  • Là 1 phần của: Science of Computer Programming, 06/2014, Vol.86, C, pp.3-29
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 01676423 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.scico.2013.04.001

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...