skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

On weakly singular and fully nonlinear travelling shallow capillary–gravity waves in the critical regime

Mitsotakis, Dimitrios ; Dutykh, Denys ; Assylbekuly, Aydar ; Zhakebayev, Dauren

Physics Letters A, 05/2017, Vol.381(20), pp.1719-1726 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03759601 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2017.03.041

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    On weakly singular and fully nonlinear travelling shallow capillary–gravity waves in the critical regime
  • Tác giả: Mitsotakis, Dimitrios ; Dutykh, Denys ; Assylbekuly, Aydar ; Zhakebayev, Dauren
  • Là 1 phần của: Physics Letters A, 05/2017, Vol.381(20), pp.1719-1726
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 03759601 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2017.03.041

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...