skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

RNA therapy: Are we using the right molecules?

Yu, Ai-Ming ; Jian, Chao ; Yu, Allan H. ; Tu, Mei-Juan

Pharmacology & Therapeutics, 12/2018 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01637258 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.pharmthera.2018.11.011

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    RNA therapy: Are we using the right molecules?
  • Tác giả: Yu, Ai-Ming ; Jian, Chao ; Yu, Allan H. ; Tu, Mei-Juan
  • Là 1 phần của: Pharmacology & Therapeutics, 12/2018
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 01637258 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.pharmthera.2018.11.011

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...