skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A case of extreme hyponatraemia secondary to a low solute diet and primary polydipsia

Smith, J.D. ; Roberts, L. ; Schneider, H.G.

Pathology, 02/2016, Vol.48, S1, pp.S13-S14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00313025 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.pathol.2015.12.034

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    A case of extreme hyponatraemia secondary to a low solute diet and primary polydipsia
  • Tác giả: Smith, J.D. ; Roberts, L. ; Schneider, H.G.
  • Chủ đề: Medicine ; Biology
  • Là 1 phần của: Pathology, 02/2016, Vol.48, S1, pp.S13-S14
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 00313025 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.pathol.2015.12.034

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...