skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Polymodal Menus: A Model-based Approach for Designing Multimodal Adaptive Menus for Small Screens

Bouzit, Sara ; Calvary, Gaëlle ; Chêne, Denis ; Vanderdonckt, Jean

Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, 30 June 2017, Vol.1(EICS), pp.1-19 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2573-0142 ; DOI: 10.1145/3099585

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...