skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effects of ratios of non-fibre carbohydrates to rumen degradable protein in diets of Holstein cows: 2. Rumen and plasma parameters and nitrogen metabolism

Afzalzadeh, A ; Rafiee, H ; Khadem, A.A ; Asadi, A

South African Journal of Animal Science, January 2010, Vol.40(3), pp.213-220 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-4062

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...