skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

What Is New in Clinical Microbiology—Microbial Identification by MALDI-TOF Mass Spectrometry

Murray, Patrick R.

The Journal of Molecular Diagnostics, 09/2012, Vol.14(5), pp.419-423 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15251578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jmoldx.2012.03.007

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    What Is New in Clinical Microbiology—Microbial Identification by MALDI-TOF Mass Spectrometry
  • Tác giả: Murray, Patrick R.
  • Là 1 phần của: The Journal of Molecular Diagnostics, 09/2012, Vol.14(5), pp.419-423
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 15251578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jmoldx.2012.03.007

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...