skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Definitive Link of Mutation c.351delC and Development of Hereditary Angioedema in a Large Brazilian Family

Ferraro, M.F. ; Moreno, A.S. ; Castelli, E. ; Lange, A.P. ; Donadi, E.A. ; Bork, K. ; Sarti, W. ; Arruda, L.K.

Journal of Allergy and Clinical Immunology, 02/2011, Vol.127(2), Supplement 1, pp.AB102-AB102 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00916749 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jaci.2010.12.408

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...