skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Customization of user interfaces to reduce errors and enhance user acceptance

Burkolter, Dina ; Weyers, Benjamin ; Kluge, Annette ; Luther, Wolfram

Applied Ergonomics, 3/2014, Vol.45(2), PB, pp.346-353 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00036870 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.apergo.2013.04.017

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...