skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Organizational adaptation for using PLM systems: Group dynamism and management involvement

Kung, Kao-Hui ; Ho, Chin-Fu ; Hung, Wei-Hsi ; Wu, Chuan-Chun

Industrial Marketing Management, 01/2015, Vol.44, C, pp.83-97 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00198501 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.indmarman.2014.04.018

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Organizational adaptation for using PLM systems: Group dynamism and management involvement
  • Tác giả: Kung, Kao-Hui ; Ho, Chin-Fu ; Hung, Wei-Hsi ; Wu, Chuan-Chun
  • Là 1 phần của: Industrial Marketing Management, 01/2015, Vol.44, C, pp.83-97
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 00198501 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.indmarman.2014.04.018

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...