skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Increased intravenous hydration of nulliparas in labor

Direkvand-Moghadam, Ashraf ; Rezaeian, Mohsen

International Journal of Gynecology & Obstetrics, 09/2012, Vol.118(3), pp.213-215 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijgo.2012.03.041

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Increased intravenous hydration of nulliparas in labor
  • Tác giả: Direkvand-Moghadam, Ashraf ; Rezaeian, Mohsen
  • Là 1 phần của: International Journal of Gynecology & Obstetrics, 09/2012, Vol.118(3), pp.213-215
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijgo.2012.03.041

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...