skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Comment on: “The ascent of kimberlite: Insights from olivine” by Brett R.C. et al. [Earth Planet. Sci. Lett. 424 (2015) 119–131]

Kamenetsky, Vadim S.

Earth and Planetary Science Letters, 04/2016, Vol.440, C, pp.187-189 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012821X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.epsl.2016.02.014

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Comment on: “The ascent of kimberlite: Insights from olivine” by Brett R.C. et al. [Earth Planet. Sci. Lett. 424 (2015) 119–131]
  • Tác giả: Kamenetsky, Vadim S.
  • Là 1 phần của: Earth and Planetary Science Letters, 04/2016, Vol.440, C, pp.187-189
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0012821X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.epsl.2016.02.014

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...