skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

User interfaces for smart things -- A generative approach with semantic interaction descriptions

Mayer, Simon ; Tschofen, Andreas ; Dey, Anind K ; Mattern, Friedemann

ACM Transactions on Computer-Human Interaction (TOCHI), 02 February 2014, Vol.21(2), pp.1-25 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7325 ; DOI: 10.1145/2584670

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...