skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Understanding the abstract role of speech in communication at 12months

Martin, Alia ; Onishi, Kristine H. ; Vouloumanos, Athena

Cognition, 4/2012, Vol.123(1), pp.50-60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00100277 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cognition.2011.12.003

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Understanding the abstract role of speech in communication at 12months
  • Tác giả: Martin, Alia ; Onishi, Kristine H. ; Vouloumanos, Athena
  • Là 1 phần của: Cognition, 4/2012, Vol.123(1), pp.50-60
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 00100277 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cognition.2011.12.003

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...