skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Benefits and costs of adaptive user interfaces

Lavie, Talia ; Meyer, Joachim

International Journal of Human-Computer Studies, 8/2010, Vol.68(8), pp.508-524 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10715819 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhcs.2010.01.004

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...