skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

How the snipe makes its drumming sound

Ennos, Roland ; Van Casteren, Adam ; Codd, Jonathan ; Gardiner, James ; Mcghie, Henry

Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology, 6/2009, Vol.153(2), S, pp.S114-S115 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10956433 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cbpa.2009.04.172

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...