skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Using Real-Time, Single-Molecule Experiments To Monitor RecA-Mediated Pairing and Strand Exchange Reactions in Various Nucleotide States

Fan, Hsiu-Fang ; Cox, Michael M. ; Li, Hung-Wen

Biophysical Journal, 01/2010, Vol.98(3), S1, p.71a [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00063495 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2009.12.404

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Using Real-Time, Single-Molecule Experiments To Monitor RecA-Mediated Pairing and Strand Exchange Reactions in Various Nucleotide States
  • Tác giả: Fan, Hsiu-Fang ; Cox, Michael M. ; Li, Hung-Wen
  • Là 1 phần của: Biophysical Journal, 01/2010, Vol.98(3), S1, p.71a
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 00063495 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2009.12.404

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...